Photo 11/121 | SENIOR NIGHT 10/10/2019 AV Vs. Dougherty